Provedba 360°feedback projekta

Postupak provođenja Janus 360° feedback istraživanja se odvija u nekoliko faza. 360° feeddback istraživanja obično uključuju veći broj osoba, bilo ispitanika, bilo ocjenjivača i da bi koordinacija projekta i upravljanje njime bilo što efikasnije postupak provođenja istraživanja podijeljen je u nekoliko koraka. Zahvaljujući prijašnjem iskustvu, kod Janus 360° feedbacka organizirali smo proces na način koji je najefikasniji i najpouzdaniji, a istovremeno lak za administriranje i nadzor.

janus360software

Janus 360°Feedback ima slijedeće faze:
 1. Priprema istraživanja i definiranje parametara za njegovu provedbu – faza u kojoj se provodi ispitivanje klijentovih potreba i na temelju njih vrši definiranje svih parametara istraživanja:
  1. definiranje kompetencije koje će se istraživati;
  2. kreiranje liste čestica (pitanja i tvrdnji) za svaku od kompetencija koje se istražuju;
  3. definiranje liste ispitanika i pridruženih im ocjenjivača;
  4. određivanje rokova i svih ostalih parametara za provedbu istraživanja;
 2. Provedba istraživanja i prikupljanje rezultata – ova faza započinje dodjeljivanjem pristupnih korisničkih imena i pristupnih lozinki za sve ispitanike i ocjenjivače, te slanjem poziva za ispunjavanje upitnika svim navedenim sudionicima. U tijeku ove faze prema potrebi ispitanicima i ocjenjivačima koji nisu ispunili upitnike do određenog roka mogu se poslati podsjetnici i prema potrebi produžiti vrijeme za ispunjavanje upitnika. Naša korisnička podrška dostupna je i pomaže korisnicima oko eventualnih problema u pristupu aplikaciji i/ili upitnicima. Ispitanici mogu u svakom trenutku 24sata na dan i s bilo kojeg računala spojenog na internet pristupiti aplikaciji i svojim upitnicima, te isto tako u svakom trenutku prekinuti ocjenjivanje i nastaviti ga kasnije, a sustav automatski evidentira što je osoba ispunila i što je još ostalo neispunjeno.
 3. Izrada izvještaja i analiza rezultata – nakon što su svi rezultati prikupljeni, generiraju se izvještaji sa rezultatima i oni se šalju klijentu, uz našu podršku pri interpretaciji i davanju feedbacka.
 4. Post-research podrška – na više mjesta na ovoj stranici naglašeno je da je od izuzetne važnosti da se nakon istraživanja definiraju razvojne potrebe i kreiraju individualni razvojni planovi za svakoga od ispitanika, te da se organiziraju odgovarajući coaching i/ili drugi oblici edukacije za one ispitanike gdje za tim postoji potreba. Janus PIM ima bogato iskustvo pri izvođenju širokog i opsežnog spektra poslovnih edukacija i svojim klijentima možemo ponuditi veliki broj razvojnih programa.
X
Skoči do alatne trake